Our mission, what we stand for and what we can offer. 

 
Our mission 
Chaplaincy is part of the organization International Association of Chaplains in Higher Education (IACHE). It means that we working ecumenical and multi-religious. We have been in colleges and universities as long as our institutions have existed in our country. Our mission is to be a Christian presence and caring without being a missionary, and in order to preserve diversity. We believe we can be a health-promoting resource for all students and staff at Jönköping University. 

 
What we stand for 
For our gatherings and confidential talk, everyone is welcome, regardless of religion, gender or sexual orientation - believers or not believers. 


For the students, we can be a resource: 

 • In the conversation about ethics and existential issues. 
 • As experts, we have a broad knowledge of different traditions, religions and beliefs. 
 • We have a large network with different denominations and representatives of various religions in the Jönköping area. 

What we can offer 

 • Crisis groups and debriefing.We are experienced and can provide assistance in planning and conducting memorial services as a student or employee has died. 
 • We offer individual counseling. The talks are based on what the person needs to talk about. These are confidential and free. 
 • Meeting places. We offer community support activities. 

 

 

Vårt uppdrag, vad vi står för  och vad vi kan erbjuda.

Vårt uppdrag

Chaplaincy ingår i organisationen International Association of Chaplains in Higher Education (IACHE). Det innebär att vi arbetar kyrkligt ekumeniskt och multireligiöst. Vi har funnits på högskolor och universitet lika länge som våra lärosäten har funnits i vårt land. Vårt uppdrag är att vara en kristen närvaro och omsorg utan att vara missionerande, och med målsättningen att värna mångfalden.  Vi tror att vi kan vara en hälsofrämjande resurs för samtliga studenter och personal vid Högskolan i Jönköping.  

Vad vi står för

Till våra verksamheter och enskilda samtal är alla välkomna, oberoende av religion, kön eller sexuell läggning - troende eller inte troende. 

För studenterna kan vi vara en resurs:

 • I samtalet kring etik och existentiella frågor.
 • Som sakkunniga, vi har bred kunskap om olika traditioner, religioner och tro. 
 • Vi har ett stort kontaktnät med olika samfund och företrädare för olika religioner i Jönköpingsområdet.

Vad vi kan erbjuda

 • Krisgrupper och debriefing. Vi har erfarenhet och kan vara behjälpliga i att planera och genomföra minnesstunder då student eller personal har avlidit.
 • Vi erbjuder enskilda samtal. Samtalen utgår ifrån vad personen behöver prata om. Dessa är konfidentiella och kostnadsfria. 
 • Mötesplaster. Vi erbjuder gemenskapsfrämjande aktiviteter.